Oficjalna strona Urzędu Miasta Zgorzelec

Polish English French German Greek Ukrainian

czech Mapa witryny

bip

Zgorzelec Nowy system gospodarki odpadami

kamery online

Konsultacje społeczne

Dofinansowanie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2013r. pn. Wyprawka Szkolna

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje o możliwości dofinansowania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna" zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do szkół na terenie miasta Zgorzelec.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 września  2013r.

 

Pomoc kierowana jest do uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III i V szkoły podstawowej oraz klasie II szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum), którzy spełniają niżej wymienione warunki.

Dofinansowanie mogą uzyskać:

 • Uczniowie klas II, III i V szkół podstawowych oraz klas II szkół ponadgimnazjalnych, pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 456,00 zł netto miesięcznie (art. 8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)
 • Uczniowie klasy I szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 539,00 zł netto miesięcznie (art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)
 • Uczniowie klas II, III i V szkół podstawowych oraz klas II szkół ponadgimnazjalnych, pochodzący z rodzin, w których dochód przekracza kwotę 456,00 zł netto na osobę, ale w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, obejmuje również uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy - dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi).

Ponadto w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych, w szczególności książek pomocniczych, kart pracy, ćwiczeń rewalidacyjnych, kolorowanek, rysowanek, uzupełnianek, wyklejanek oraz opracowań wykorzystywanych w edukacji przedszkolnej.

Wysokość dofinansowania wynosi:
a)    w przypadku uczniów korzystających z dofinansowania ze względu na sytuację materialną lub inne kryterium

 • do kwoty 225,00 zł - uczeń klasy I - III szkoły podstawowej
 • do kwoty 325,00 zł - uczeń klasy V szkoły podstawowej
 • do kwoty 390,00 zł - uczeń klasy II zasadniczej szkoły zawodowej
 • do kwoty 445,00 zł - uczeń klasy II liceum ogólnokształcącego i technikum

b)    w przypadku uczniów niepełnosprawnych:

 • do kwoty 225,00 zł

uczniowie niepełnosprawni niekorzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego:

- słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej, realizujący kształcenie w klasach I - III szkoły podstawowej;
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, albo z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, realizujący kształcenie w szkole podstawowej i gimnazjum;

uczniowie niepełnosprawni:

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizujący kształcenie w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy;

 • do kwoty 770,00 zł

uczniowie niepełnosprawni korzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego:

- niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej, realizującego kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej;
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, albo z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, realizujący kształcenie w szkole podstawowej i gimnazjum;

W przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego), książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770,00 zł.

uczniowie niepełnosprawni korzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego:

- niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej, realizującego kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej;

W przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego), książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770,00 zł.

 • do kwoty 325,00 zł

uczniowie niepełnosprawni niekorzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego:

- słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej, realizujący kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej;

 • do kwoty 350,00 zł

uczniowie niepełnosprawni niekorzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego:

- słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej, realizujący kształcenie w gimnazjum;

 • do kwoty 607,00 zł korzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego:

uczniowie niepełnosprawni:

- niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej, realizującego kształcenie w gimnazjum;

W przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego), koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607,00 zł.

 • do kwoty 390,00 zł

uczniowie niepełnosprawni:

- słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej, realizujący kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej;

 • do kwoty 445,00 zł

uczniowie niepełnosprawni:

- słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej, realizujący kształcenie w liceum ogólnokształcącym, klasie III liceum profilowanego, technikum lub klasie III technikum uzupełniającego;

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty świadczące o wysokości dochodów, wystawione przez odpowiednie instytucje np.:

 • zaświadczenie o wysokości dochodów netto wystawione przez zakład pracy,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy, z prawem lub bez prawa do zasiłku,
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu - w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • aktualna decyzja o wysokości zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków, dodatku mieszkaniowego, zaliczki alimentacyjnej lub zasądzonych alimentów,
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, emerytury,
 • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub kserokopia nakazu płatniczego za 2013 r.,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z prowadzenia pozarolniczej  działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z  pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego (w przypadku ubiegania się o  pomoc dla uczniów, których rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych),
 • w przypadku ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,
 • w uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie jest możliwe uzyskanie ww. dokumentów, można przedłożyć oświadczenie o wysokości dochodów (w takiej sytuacji należy wskazać przyczynę braku możliwości uzyskania zaświadczeń),
 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z rodziny, w której dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe 456,00 zł, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

Wnioski wraz z instrukcją pobrać można w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał, w Urzędzie Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 (parter - Punkt Obsługi Interesanta oraz II p. pok. 38 - Wydział Edukacji) lub klikając poniżej:

wniosek

wniosek - uczeń niepełnosprawny

Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji Urzędu Miasta Zgorzelec - nr tel. 75 77 59 942, 75 77 52 496.

reklama

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Wicej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/