Oficjalna strona Urzędu Miasta Zgorzelec

Polish English French German Greek Ukrainian

czech Mapa witryny

bip

Zgorzelec Nowy system gospodarki odpadami

kamery online

Konsultacje społeczne

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - gdzie złożyć wniosek

Karta Dużej RodzinyInformacja dla rodzin wielodzietnych

W związku z wprowadzeniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny informujemy, że w gminie Zgorzelec wnioski o wydanie karty można składać w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec.

 

Wymagane dokumenty


Podczas składania wniosku należy okazać:
•    w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
•    w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
•    w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
•    w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
•    w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
•    w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz:
•    otrzymać informację na temat Karty Dużej Rodziny;
•    otrzymać wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny;
•    złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

zgłoś się do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgorzelec mieszczącego się w Zgorzelcu przy ul. Domańskiego 6 (III piętro pokój 027). Sprawę prowadzi  podinspektor Lucyna Burczyńska

Klienci obsługiwani są w następujących godzinach:
•    poniedziałek, środa, czwartek:  od 7:30 do 15:30
•    wtorek :                               od 7:30 do 17:00
•    piątek                                  od 7:30  do 14:00

 

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 75 77 59 940. Druki wniosków można pobrać Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec oraz ze strony internetowej.

Wydanie karty nie podlega opłacie.
Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 8,76 zł.

 

Termin i sposób załatwienia


Przyznanie  Karty Dużej Rodziny nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Podstawa prawna
•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
•    Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych  (M. P. z 2014 poz. 430)
•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych  (Dz. U. z 2014 r. poz. 755 z późn. zm.)
•    Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie odmowy wydania Karty Dużej Rodziny służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta  Zgorzelec.

 

Inne informacje


Dla kogo ten program?


Program skierowany jest do:
•    rodzin wielodzietnych (osób posiadających obywatelstwo polskie mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej obywatelom państw członowych Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich  rodzin);
•    rodzin zastępczych;
•    rodzinnych domów dziecka.

Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin zamieszkałych na terenie miasta Zgorzelec, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od sytuacji materialnej.

 

Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stornie www.rodzina.gov.pl

 

Wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny

 

źródło: WS UM Zgorzelec

reklama

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Wicej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/