Oficjalna strona Urzędu Miasta Zgorzelec

Polish English French German Greek Ukrainian

czech Mapa witryny

bip

Zgorzelec Nowy system gospodarki odpadami

kamery online

Konsultacje społeczne

Wyprawka szkolna dla zgorzeleckich uczniów

zeszytyBurmistrz Miasta Zgorzelec informuje o możliwości dofinansowania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - ”Wyprawka szkolna” zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub do kształcenia w zawodach dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół na terenie miasta Zgorzelec. Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 września 2014 r. Uwaga! Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.


W roku 2014 program „Wyprawka szkolna” obejmuje następujące grupy uczniów:


I.    Pomoc kierowana jest do uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III lub VI szkoły podstawowej oraz klasie III szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum), którzy spełniają niżej wymienione warunki:

 • pochodzą z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 539,00 zł netto miesięcznie (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych), albo
 • pochodzą z rodzin, w których dochód przekracza kwotę 539,00 zł netto na osobę, ale w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, określona w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna). Pomoc taką może otrzymać maksymalnie 5% ogólnej liczby uczniów rozpoczynających naukę w wymienionych klasach.

Dla ww. uczniów wysokość dofinansowania wynosi:

 • uczeń klasy II – III szkoły podstawowej - 225,00 zł
 • uczeń klasy VI szkoły podstawowej - 325,00 zł
 • uczeń klasy III zasadniczej szkoły zawodowej - 390,00 zł
 • uczeń klasy III liceum ogólnokształcącego lub technikum - 445,00 zł


Do wniosku należy dołączyć dokumenty świadczące o wysokości dochodów, wystawione przez odpowiednie instytucje np.:

 • zaświadczenie o wysokości dochodów netto wystawione przez zakład pracy,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy, z prawem lub bez prawa do zasiłku,
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu – w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • aktualna decyzja o wysokości zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków, dodatku mieszkaniowego, zaliczki alimentacyjnej lub zasądzonych alimentów,
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, emerytury,
 • oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
 • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub kserokopia nakazu płatniczego za 2014r.,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z prowadzenia pozarolniczej  działalności gospodarczej,

W przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie jest możliwe uzyskanie ww. dokumentów, można przedłożyć oświadczenie o wysokości dochodów (w takiej sytuacji należy wskazać przyczynę braku możliwości uzyskania zaświadczeń). W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z rodziny, w której dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe 539,00 zł, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.


II.    Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub do kształcenia w zawodach, obejmuje również uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem uczniów I klasy), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy – dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ponadto w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (nie dotyczy uczniów klas I szkoły podstawowej, którzy korzystają z podręcznika zapewnionego przez MEN).

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • do kwoty 225,00 zł

uczniowie niepełnosprawni:
- słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej, realizujący kształcenie w klasach II - III szkoły podstawowej, korzystający z podręczników do kształcenia ogólnego;
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, albo z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, realizujący kształcenie w szkole podstawowej (z wyjątkiem I klasy) lub gimnazjum, korzystający z podręczników do kształcenia ogólnego, albo realizujący kształcenie w szkole ponadgimnazjalnej;

 • do kwoty 770,00 zł

uczniowie niepełnosprawni:
- niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wcześniej, realizujący kształcenie w klasach II-III szkoły podstawowej, korzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego), lub materiałów edukacyjnych, koszt ich nie może być wyższy niż 192,50 zł;
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, albo z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, realizujący kształcenie w szkole podstawowej (z wyjątkiem klasy I) lub gimnazjum, korzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego), lub materiałów edukacyjnych, koszt ich nie może być wyższy niż 192,50 zł;
- niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wcześniej, realizujący kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej, korzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego), lub materiałów edukacyjnych, koszt ich nie może być wyższy niż 308,00 zł;

 • do kwoty 325,00 zł

uczniowie niepełnosprawni:
- słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wcześniej, realizujący kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej, korzystający z podręczników do kształcenia ogólnego;

 • do kwoty 350,00 zł

uczniowie niepełnosprawni:
- słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wcześniej, realizujący kształcenie w gimnazjum korzystający z podręczników do kształcenia ogólnego;

 • do kwoty 607,00 zł

uczniowie niepełnosprawni:
- niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wcześniej, realizujący kształcenie w gimnazjum, korzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) lub materiałów edukacyjnych, koszt ich nie może być wyższy niż 303,50 zł;

 • do kwoty 390,00 zł

uczniowie niepełnosprawni:
- słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wcześniej, realizujący kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej;

 • do kwoty 445,00 zł

uczniowie niepełnosprawni:
- słabowidzący, niesłyszący, słabo słyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wcześniej, realizujący kształcenie w liceum ogólnokształcącym lub technikum;

 • do kwoty 175,00 zł

uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej – w przypadku gdy nie korzystają z podręczników zapewnionych przez MEN.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zwrot dofinansowania nastąpi po otrzymaniu przez gminę z budżetu państwa środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Wnioski wraz z instrukcją wypełniania pobrać można w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał, w Urzędzie Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 (parter – Punkt Obsługi Interesanta oraz II p. pok. 211 – Wydział Edukacji) lub tutaj - wniosek - wniosek uczeń niepełnosprawny.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji Urzędu Miasta Zgorzelec - nr tel. 75 77 59 942, 75 77 52 496.

reklama

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Wicej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/