Oficjalna strona Urzędu Miasta Zgorzelec

Polish English French German Greek Ukrainian

czech Mapa witryny

bip

Zgorzelec Nowy system gospodarki odpadami

kamery online

Konsultacje społeczne

Program "Wyprawka szkolna" - szczegóły

wyprawka-szkolnaBurmistrz Miasta Zgorzelec informuje o możliwości dofinansowania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - ”Wyprawka szkolna” zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub do kształcenia w zawodach dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół na terenie miasta Zgorzelec.

 

DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Termin składania wniosków upływa w dniu 9 września 2016 r.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub do kształcenia w zawodach, obejmuje uczniów:
•    słabowidzących,
•    niesłyszących,
•    słabosłyszących,
•    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
•    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
•    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
•    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
•    z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej, III gimnazjum lub do szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy).
Ponadto w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych – dotyczy to również uczniów klas I-III szkół podstawowych, którzy nie korzystają z podręcznika zapewnionego przez MEN.

JAKA JEST MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca otrzyma zwrot środków do wysokości wydatków poniesionych na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych, jednak nie większy niż wymienione niżej kwoty:
•    do kwoty 225,00 zł
uczniowie niepełnosprawni:
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, albo z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający do klasy VI szkoły podstawowej, albo klasy III gimnazjum, niekorzystający z podręczników do kształcenia specjalnego, albo uczęszczający do szkoły ponadgimnazjalnej;
•    do kwoty 770,00 zł
uczniowie niepełnosprawni:
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, albo z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający do klasy VI szkoły podstawowej, albo klasy III gimnazjum, korzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego), lub materiałów edukacyjnych, koszt ich nie może być wyższy niż 192,50 zł;
niesłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wcześniej, uczęszczający do klasy VI szkoły podstawowej, korzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego), lub materiałów edukacyjnych, koszt ich nie może być wyższy niż 308,00 zł;
•    do kwoty 325,00 zł
uczniowie niepełnosprawni:
słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wcześniej, uczęszczający do klas VI szkoły podstawowej, niekorzystający z podręczników do kształcenia specjalnego;
•    do kwoty 350,00 zł
uczniowie niepełnosprawni:
słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wcześniej, uczęszczający do klasy III gimnazjum, niekorzystający z podręczników do kształcenia specjalnego;
•    do kwoty 607,00 zł
uczniowie niepełnosprawni:
niesłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wcześniej, uczęszczający do klasy III gimnazjum, korzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) lub materiałów edukacyjnych, koszt ich nie może być wyższy niż 303,50 zł;
•    do kwoty 390,00 zł
uczniowie niepełnosprawni:
słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wcześniej, uczęszczający do zasadniczej szkoły zawodowej;
•    do kwoty 445,00 zł
uczniowie niepełnosprawni:
słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wcześniej, uczęszczający do liceum ogólnokształcącego lub technikum;
•    do kwoty 175,00 zł
uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający do klas I-III szkoły podstawowej – w przypadku gdy nie korzystają z podręczników zapewnionych przez MEN;

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:    
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz dowody zakupu podręczników, ponieważ pomoc materialna w ramach programu stanowi refundację poniesionych wydatków.

ZA CO MOŻNA OTRZYMAĆ ZWROT?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomoc finansowa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” obejmuje dofinansowanie zakupu podręczników oraz (w niektórych przypadkach) materiałów edukacyjnych. Według definicji znajdujących się w ustawie o systemie oświaty pod pojęciem podręcznika należy rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, natomiast pod pojęciem materiału edukacyjnego - materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną. Oznacza to, że dofinansowaniem nie są objęte materiały ćwiczeniowe, ani pozostałe pomoce, takie jak np. plecaki, zeszyty, artykuły piśmiennicze itp.

DOWODY ZAKUPU
W celu otrzymania zwrotu kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych do wniosku należy przedłożyć dowody zakupu. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna".
W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów, koszt zakupu jest zwracany wnioskodawcom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu (np. szkoła), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

ZASADY ZWROTU ŚRODKÓW
Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje dyrektor szkoły. Informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku, kwocie przyznanego dofinansowania oraz sposobie i terminie wypłaty można będzie uzyskać w szkole, do której uczeń uczęszcza.
W przypadku uczniów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów zwrot kosztów zakupu podręczników zostanie dokonany za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza dziecko, odpowiednio na rachunek bankowy, którego numer zostanie podany we wniosku lub (w przypadku braku rachunku bankowego) wypłata nastąpi w szkolnej kasie.
W przypadku uczniów pozostałych szkół z terenu miasta (szkół niepublicznych, publicznych szkół ponadgimnazjalnych i SOSW) wypłata nastąpi bezpośrednio z Urzędu Miasta Zgorzelec odpowiednio na rachunek bankowy, którego numer zostanie podany we wniosku lub (w przypadku braku rachunku bankowego) w kasie urzędu.
Zwrot dofinansowania nastąpi po otrzymaniu przez gminę z budżetu państwa środków finansowych przeznaczonych na ten cel, nie później jednak niż do dnia 18 listopada 2016 r.

GDZIE MOŻNA POBRAĆ WNIOSEK?
Wnioski wraz z instrukcją wypełniania pobrać można klikając TUTAJ, a w formie papierowej w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał oraz w Urzędzie Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 (parter – Punkt Obsługi Interesanta oraz II p. pok. 211 – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych).
    
Dodatkowych informacji można zasięgnąć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał oraz w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgorzelec (tel. 75 77 59 942).

Źródło Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

reklama

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Wicej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/