Oficjalna strona Urzędu Miasta Zgorzelec

Polish English French German Greek Ukrainian

czech Mapa witryny

bip

Zgorzelec Nowy system gospodarki odpadami

kamery online

Konsultacje społeczne

Dofinansowanie zakupu podręczników - rok szkolny 2017/2018

WYPRAWKA SZKOLNA 2017Burmistrz Miasta Zgorzelec zgodnie z przyjętym przez Radę ministrów Rządowym programem pomocy uczniom w 2017r. - ”Wyprawka szkolna”  informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub do kształcenia w zawodach dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół na terenie miasta Zgorzelec.

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub do kształcenia w zawodach, obejmuje uczniów:

 

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust 1 i 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018  do klasy:
- II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
- I branżowej szkoły I stopnia,
- liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

Ponadto w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
- klasy II i III szkoły podstawowej (nie dotyczy uczniów korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania),
- klasy II i III dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
- klasy I branżowej szkoły I stopnia,
- liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Termin składania wniosków upływa w dniu 8 września 2017 r.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

JAKA JEST MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca otrzyma zwrot środków do wysokości wydatków poniesionych na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych, jednak nie większy niż wymienione niżej kwoty:

 • do kwoty 225,00 zł

uczniowie niepełnosprawni:
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, albo z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum albo szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

 • do kwoty 390,00 zł

uczniowie niepełnosprawni:
- słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi- w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej, uczęszczający do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia albo klasy I branżowej szkoły I stopnia;

 • do kwoty 445,00 zł

uczniowie niepełnosprawni:
- słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej, uczęszczający do liceum ogólnokształcącego, technikum;

 • do kwoty 175,00 zł

uczniowie niepełnosprawni:
-z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, albo z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający do klasy II i III szkoły podstawowej – w przypadku gdy nie korzystają z podręczników do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez MEN;

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:    
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz dowody zakupu podręczników, ponieważ pomoc materialna w ramach programu stanowi refundację poniesionych wydatków.

ZA CO MOŻNA OTRZYMAĆ ZWROT?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomoc finansowa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” obejmuje dofinansowanie zakupu podręczników oraz (w niektórych przypadkach) materiałów edukacyjnych. Według definicji znajdujących się w ustawie o systemie oświaty pod pojęciem podręcznika należy rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, natomiast pod pojęciem materiału edukacyjnego - materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną. Oznacza to, że dofinansowaniem nie są objęte materiały ćwiczeniowe, atlasy, słowniki itp. ani pozostałe pomoce, takie jak np. plecaki, zeszyty, artykuły piśmiennicze itp. Należy zwrócić uwagę na zakres wydatków kwalifikowanych w programie.

DOWODY ZAKUPU
W celu otrzymania zwrotu kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych do wniosku należy przedłożyć dowody zakupu. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. - "Wyprawka szkolna".
W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów, koszt zakupu jest zwracany wnioskodawcom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu (np. szkoła), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

ZASADY ZWROTU ŚRODKÓW
Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje dyrektor szkoły. Informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku, kwocie przyznanego dofinansowania oraz sposobie i terminie wypłaty można będzie uzyskać w szkole, do której uczeń uczęszcza.
W przypadku uczniów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów zwrot kosztów zakupu podręczników zostanie dokonany za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza dziecko, odpowiednio na rachunek bankowy, którego numer zostanie podany we wniosku.
W przypadku uczniów pozostałych szkół z terenu miasta (szkół niepublicznych, publicznych szkół ponadgimnazjalnych i SOSW) wypłata nastąpi bezpośrednio z Urzędu Miasta Zgorzelec odpowiednio na rachunek bankowy, którego numer zostanie podany we wniosku.
Zwrot dofinansowania nastąpi po otrzymaniu przez gminę z budżetu państwa środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

GDZIE MOŻNA POBRAĆ WNIOSEK?
Wnioski wraz z instrukcją wypełniania pobrać można klikając w linki zamieszczone poniżej, a w formie papierowej w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał oraz w Urzędzie Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 (II p. pok. 211 – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych).

Wniosek można też pobrać tutaj.
    
Dodatkowych informacji można zasięgnąć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał oraz w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgorzelec (tel. 75 77 59 942).

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1457) oraz uchwała nr 115/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

Źródło: WES UM Zgorzelec

reklama

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Wicej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/