Oficjalna strona Urzędu Miasta Zgorzelec

Polish English French German Greek Ukrainian

czech Mapa witryny

bip

Zgorzelec Nowy system gospodarki odpadami

kamery online

Konsultacje społeczne

Zgorzelec dziesiąty w tegorocznym Rankingu Samorządów!

5Teoretycznie recepta na bycie jednym z najlepszych samorządów w Polsce wydaje się banalnie prosta – wystarczy dbać o jakość życia mieszkańców. W praktyce realizacja tego celu to liczne wyzwania i strategiczne decyzje, które w mieście Zgorzelec były i są podejmowane. Skuteczna działalność na przestrzeni ostatnich lat to wynik godzenia różnych, czasami sprzecznych ze sobą potrzeb rozmaitych grup społecznych i odpowiedzialnie dzielenie tego, czym dysponuje zgorzelecki budżet. Przemyślana strategia, postawienie sobie wyraźnych celów oraz podejmowane w szerokim zakresie działania (od uzyskania dofinansowania po realizację) zaowocowały doskonałym wynikiem naszego miasta w Rankingu Samorządów 2018! I tak 8 października 2008r. „Rzeczpospolita” opublikowała ranking najlepszych polskich samorządów. Na czele stawki w kategorii „Gminy Miejskie i Gminy Miejsko-Wiejskie” znalazła się Gmina Miejska Zgorzelec zajmując zaszczytne 10 miejsce wśród 857 sklasyfikowanych gmin w tej kategorii! Wyniki rankingu dostępne tutaj.

 

6Organizatorem Rankingu Samorządów jest dziennik „Rzeczpospolita”, cele, zasady oraz kryteria oceny ustala niezależna kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka. Zestawienie jest przygotowywane w trzech kategoriach: miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich. W rankingu nie jest uwzględniane miasto stołeczne Warszawa, ze względu na inny ustrój prawny oraz jego wielkość. Ranking powstaje już od 15 lat i wraz ze zmieniającą się rzeczywistością ulega modyfikacjom. W tym roku przemodelowany zostały zestaw kryteriów oceny – lista wskaźników została m.in. pogłębiona w zakresie działań samorządów na rzecz ochrony środowiska. Podstawowy cel zestawienia – próba oceny jakości lokalnego rozwoju – pozostaje bez zmian. Oceniane zostały wszystkie miasta i gminy w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Do wszystkich jednostek wysłane zostało zaproszenie do wypełnienia ankiet w systemie online. Wypełnienie ankiety nie było warunkiem decydującym o udziale w konkursie, jednak dawało możliwość uzyskania dodatkowych punktów. Źródłem danych wykorzystanych w zestawieniu były ogólnie dostępne publiczne bazy GUS i Ministerstwa Finansów, a także odpowiedzi udzielone przez samorządy na pytanie ankietowe.

 

Kryteria oceny to zestaw około 50 wskaźników i szczegółowych pytań, dotyczących działań samorządów w kluczowych obszarach. Zestaw wskaźników w rankingu podlegających ocenie poniżej.

 

W obszarze trwałości ekonomiczno-finansowej:

 • dynamika dochodów własnych podatkowych (per capita, w latach 2015–2017)
 • dynamika pozostałych dochodów własnych (per capita, w latach 2015–2017)
 • dynamika dochodów z majątku (per capita, w latach 2015–2017)
 • wartość pozyskanych w dotacji rozwojowych (per capita, w 2017 r.)
 • wartość nadwyżki operacyjnej (w relacji do dochodów bieżących, w 2017 r.)
 • dynamika wydatków majątkowych (per capita, w latach 2015–2017)
 • dynamika wydatków na drogi (per capita, w latach 2015–2017)
 • wartość wydatków majątkowych na infrastrukturę techniczną (w tym gospodarka komunalna i transport) w relacji do dochodów z podatku od nieruchomości i z majątku (w 2017 r.)
 • powierzchnia terenów objęta planami zagospodarowania przestrzennego w relacji do powierzchni gminy (w 2016 r.)

 

W obszarze trwałości społecznej:

 • dynamika wydatków na transport publiczny (per capita, w latach 2015–2017)
 • czy samorząd zapewnia nieodpłatny transport publiczny dla młodzieży szkolnej, dla studentów lub dla innych grup społecznych
 • dynamika wydatków majątkowych na infrastrukturę społeczną (oświata, kultura, pomoc społeczna, per capita, w latach 2015–2017)
 • liczba miejsc w publicznych żłobkach w relacji do liczby dzieci do lat 3
 • liczba miejsc w publicznych przedszkolach w relacji do liczby dzieci w wieku 3–6 lat
 • dynamika wydatków na oświatę w przeliczeniu na liczbę uczniów szkół prowadzonych przez samorząd (w 2016 r.)
 • czy samorząd posiada lokalną strategię rozwoju oświaty
 • wartość wydatków bieżących na pomoc społeczną w przeliczeniu na liczbę korzystających z pomocy społecznej (w 2017 r.)
 • czy samorząd posiada strategię rozwiązywania problemów społecznych
 • wartość wydatków bieżących na kulturę (per capita, w 2017 r.)
 • czy samorząd szacuje liczbę odbiorców instytucji kultury
 • wartość wydatków bieżących na sport i rekreację (per capita, w 2017 r.)
 • wartość wydatków majątkowych na gospodarkę mieszkaniową (per capita, w 2017 r.)
 • wartość wydatków na współpracę z organizacjami pozarządowymi (w relacji do wydatków bieżących, w 2017 r.)
 • wartość budżetu partycypacyjnego (w relacji do dochodów własnych, w 2017 r.)
 • wartość przekazanych środków jednostkom pomocniczym (per capita, w 2017 r.)
 • czy działa Młodzieżowa Rada lub Rada Seniorów (w 2017 r.)

 

W obszarze trwałości środowiskowej:

 • wartość wydatków majątkowych na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną oraz dostawy wody (w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w 2017 r.)
 • wartość wydatków na ochronę powietrza (per capita, w 2017 r.)
 • wartość wydatków na zieleń miejską (per capita, w 2017 r.)
 • czy gmina posiada Program Rewitalizacji zgodny z odpowiednią ustawą z 2015 r.? Jaka jest w programie powierzchnia terenów przeznaczonych do rewitalizacji (w relacji powierzchni do terenów zdegradowanych)? Ile wyniosły wydatki na rewitalizację (w przeliczeniu na hektary) w 2017 r.
 • odpady zebrane selektywnie w relacji do odpadów zebranych ogółem (w 2017 r.)
 • wartość wydatków (z budżetu samorządowego i zewnętrznych źródeł) na wsparcie wyposażenia gospodarstw domowych w instalacje OZE (per capita, w 2017 r.)
 • systematyczne działania na rzecz poprawy jakości powietrza podejmowane przez samorząd
 • odsetek gospodarstw domowych korzystających z sieci kanalizacyjnej (w 2017 r.)
 • relacja odsetka gospodarstw domowych korzystających z sieci kanalizacyjnej do korzystających z sieci wodociągowej (w 2017 r.)

 

W obszarze jakości zarządzania i współpracy między samorządami jako elementu innych trwałości:

 • czy strategia rozwoju samorządu jest zintegrowana ze studium zagospodarowania przestrzennego
 • czy wdrożono system ewaluacji strategii rozwoju
 • czy wdrożono normę ISO 37120
 • czy wdrożono system zarządzenia jakością zgodny z normami ISO
 • czy wdrożono system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
 • czy mieszkańcy mają możliwość podejmowania inicjatyw uchwałodawczych
 • czy samorząd świadczy usługi publiczne wspólnie z innymi samorządami
 • wartość wydatków na szkolenia pracowników (w relacji do wydatków bieżących, w 2017 r.)
 • czy plany zagospodarowania przestrzennego są dostępne w internecie, czy są one konsultowane społecznie w inny sposób niż wymogi ustawowe, czy są one uzgadniane z samorządami w ramach obszarów funkcjonalnych w inny sposób niż wymogi ustawowe.

reklama

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Wicej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/