Oficjalna strona Urzędu Miasta Zgorzelec

Polish English French German Greek Ukrainian

czech Mapa witryny

feed-image

bip

Zgorzelec Nowy system gospodarki odpadami

kamery online

Konsultacje społeczne

Urząd Miasta / Wydziały

Radca Prawny

Do zadań Radcy Prawnego należy:
wykonywanie obsługi prawnej Urzędu, w tym w szczególności:

 • opiniowanie pod względem redakcyjnym i prawnym projektów uchwał rady  oraz zarządzeń burmistrza;
 • świadczenie obsługi prawnej dla komórek organizacyjnych urzędu;
 • reprezentowanie Gminy w zakresie prawnym, w tym występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
 • opiniowanie w zakresie redakcyjno-prawnym projektów porozumień oraz umów zawieranych w imieniu Gminy;
 • wydawanie opinii prawnych i udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa;
 • obsługa prawna sesji Rady Miasta;
 • monitorowanie zmian w prawie i sygnalizowanie ich odpowiednim komórkom organizacyjnym urzędu.

Doradca Burmistrza

Doradca Burmistrza - Małgorzata Sokołowska

Zgorzelec ul. Domańskiego 7, pokój 110 - I piętro

tel. (075) 77-59-900, e-mail: m.sokolowska[@]zgorzelec.com

 

Do zadań Doradcy Burmistrza należy:

 • współpraca z przedsiębiorcami na terenie miasta Zgorzelec;
 • podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem inwestorów;
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją i przebiegiem kontaktów oraz współpracy Burmistrza z: gminami, reprezentacjami gmin i organizacjami samorządu terytorialnego, Rządem RP i Prezydentem RP, Sejmem RP, Senatem RP oraz z indywidualnymi parlamentarzystami, organizacjami społecznymi, pozarządowymi i innymi podmiotami;
 • współpraca transgraniczna na dolnośląsko-saksońskim pograniczu;
 • uczestniczenie w naradach, spotkaniach, konferencjach organizowanych z udziałem Burmistrza;
 • realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi Burmistrza;
 • realizacja następujących zadań na czas kryzysu i wojny:
  • udział w pracach Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  • przegląd i weryfikacja oraz przygotowanie do wdrożenia procedur i harmonogramu funkcjonowania zakładów i instytucji w mieście w czasie kryzysu, osiągania wyższych stanów gotowości obronnej w państwie i w czasie wojny,
  • udział w opracowaniu planu mobilizacji gospodarki narodowej na czas wojny,
  • opracowanie i udostępnienie informacji i materiałów analitycznych o stanie przedsiębiorstw, gospodarki w mieście siłom zbrojnym RP i wojskom sojuszniczym,
  • przyspieszenie realizacji inwestycji związanych z przygotowaniem miasta do obrony i ochrony ludności.
Biuro Audytu Wewnętrznego

Do zadań Biura Audytu Wewnętrznego należy:

 • wspieranie burmistrza w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze;
 • przygotowywanie, na podstawie analizy ryzyka, rocznego planu audytu;
 • realizowanie zadań audytowych;
 • sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

Samodzielne Stanowisko ds. BHP i PPOŻ

Irena Domańska

ul.Domańskiego 7, III piętro, pokój nr 305, 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. BHP i PPOŻ należy:

 • prowadzenie dokumentacji bhp i p.poż;
 • przeprowadzanie wstępnych szkoleń z zakresu bhp i p.poż;
 • sporządzanie analiz z zakresu przestrzegania przepisów bhp i p.poż;
 • dokumentowanie ryzyka zawodowego.

Wydział Zamówień Publicznych


Wydział przyjmuje interesantów :
w poniedziałki, środy i czwartki w godz 7:30 - 15:30
we wtorki w godz. 7:30 - 17:00
w piątki w godz. 7:30 - 14:00


Naczelnik Wydziału – Edyta Kałuża

 

ul. Domańskiego 7,III piętro, pokój nr 301, tel (0-75) 77-59-941

E-mail:   e.kaluza[@]zgorzelec.com

Pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych: ul. Domańskiego 7, III piętro, pokój 304, tel/fax (075) 77-56-988
E-mail:
j.stankiewicz[@]zgorzelec.com
m.malaszewska[@]zgorzelec.com


Bezpłatna infolinia: 0 800 136 700


Do zadań Wydziału Zamówień Publicznych należy:

 • wykonywanie zadań z zakresu zamówień publicznych  wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
  • przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro bez podatku od towarów i usług dla wszystkich wydziałów,
  • prowadzenie sprawozdawczości oraz ewidencji zamówień publicznych,
  • udział w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Gospodarczą,
  • redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie przeprowadzanych postępowań przez wydział;
 • realizacja następujących zadań na czas kryzysu i wojny:
  • udział w opracowaniu planu odbudowy,
  • przeprowadzanie przetargów na zabezpieczenie obiektów zabytkowych i ochronnych,
  • udział w planowaniu i odbudowie infrastruktury miejskiej,
  • realizacja zadań operacyjnych.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

Wydział Funduszy i Rozwoju

Wydział przyjmuje interesantów:

 • w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
 • we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
 • w piątki od godz. 7:30 do 14:00


Naczelnik Wydziału – Adam Helik

I piętro, pokój nr 016, 017, tel. 75-77-59-929


E-mail:

 • a.helik[@]zgorzelec.com
 • e.krzysiek[@]zgorzelec.com
 • k.horodecka[@]zgorzelec.com

 


Bezpłatna infolinia 0 800 136 700


Do zadań Wydziału Funduszy i Rozwoju należy między innymi:

 • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów i strategii rozwoju miasta, aktualizacją , realizacją i monitorowaniem zadań wynikających z planów i strategii rozwoju;
 • prowadzenie spraw związanych z  procesem opracowywania projektów wieloletnich programów inwestycyjnych;
 • gromadzenie informacji oraz analiza danych dotyczących:
  • dostępnych funduszy i programów unijnych,
  • źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych z których można uzyskać środki na realizację zadania;
 • koordynacja przygotowania aplikacji  dla projektów  (inwestycyjnych i nieinwestycyjnych) przewidzianych do ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych krajowych, zagranicznych oraz unijnych;
 • przygotowywanie aplikacji dla wybranych projektów stymulujących rozwój miasta;
 • kompletowanie dokumentacji wymaganej przez instytucje przyznające środki ze źródeł zewnętrznych krajowych, zagranicznych oraz funduszy i programów unijnych w celu spełnienia wszelkich warunków formalnych zapewniających prawidłowość składanych wniosków;
 • opracowywanie koncepcji wdrażania poszczególnych projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych, zagranicznych oraz ze środków unijnych;
 • sporządzanie analiz i sprawozdań wymaganych przez instytucje przyznające środki ze źródeł zewnętrznych krajowych, zagranicznych  oraz funduszy i programów  unijnych  dotyczących rozliczenia , wydatkowania otrzymanych środków  z przygotowania i realizacji projektów;
 • sporządzanie wniosków o płatności w zakresie projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych, zagranicznych oraz środków unijnych;
 • udział w opracowaniu raportu końcowego i planu odbudowy miasta na czas kryzysu i wojny.

Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą

Naczelnik Wydziału - Łukasz Relich

e-mail:

 • promocja[@]zgorzelec.com


Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą mieści się :              

III piętro, pokój 310 | tel. (075) 77-55-737 | (075) 77-59-932 | (075) 77- 59-947


Bezpłatna Infolinia  0 800 136 700

Do zadań Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą  należy między innymi:

 • koordynowanie przepływu informacji oraz ich weryfikacja - z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz podmiotów zewnętrznych, przeznaczonych do umieszczania na stronach WWW;
 • nadzór nad treścią merytoryczną informacji na stronach www;
 • monitorowanie i nadzorowanie profili miasta w mediach społecznościowych;
 • nadzór nad aktualizacją stron internetowych urzędu;
 • opracowywanie i realizacja strategii promowania miasta;
 • koordynowanie i prowadzenie działań promocyjnych, przygotowywanie  i organizowanie oprawy promocyjnej wydarzeń z udziałem miasta;
 • opracowywanie rocznych planów wydarzeń promocyjnych z udziałem miasta;
 • opracowywanie i popularyzowanie informacji o mieście;
 • organizowanie i współorganizowanie świąt i rocznic miejskich i narodowych, wydarzeń kulturalnych oraz imprez promujących Miasto;
 • realizacja  kompleksowej dokumentacji fotograficznej z działalności urzędu i jego kierownictwa;
 • prowadzenie bazy zdjęciowej na potrzeby działalności promocyjnej miasta;
 • obsługa w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych w zakresie promocji miasta i działań urzędu;
 • opracowywanie materiałów, wydawnictw o charakterze informacyjnym, promocyjnym, turystycznym i gospodarczym;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o patronat honorowy  Burmistrza Miasta
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją współpracy międzynarodowej miasta, w tym współpracy transgranicznej i spraw związanych z integracją europejską;
 • realizacja umów z miastami i rejonami partnerskimi oraz nawiązywanie nowych kontaktów krajowych i zagranicznych;
 • koordynacja współpracy zagranicznej realizowanej przez poszczególne komórki i jednostki organizacyjne miasta, w szczególności z miastami partnerskimi;
 • organizacja wizyt delegacji zagranicznych przyjeżdżających do Zgorzelca na zaproszenie Burmistrza, przedstawicieli miast partnerskich oraz międzynarodowych organizacji miast i samorządów;
 • obsługa kontaktów zagranicznych miasta w zakresie tłumaczeń językowych;
 • realizacja następujących zadań na czas  kryzysu i wojny:
  • organizacja przedsięwzięć związanych z utrzymaniem  kontaktów z jednostkami wojskowymi stacjonującymi w mieście.

 

Wydział Podatków i Opłat/EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wydział przyjmuje interesantów

 • od godziny 7.30 do godziny 15.30 w poniedziałek, środa, czwartek
 • od godziny 7.30 do godziny 17.00 we wtorek
 • od godziny 7.30 do godziny 14.00 w piątek

Naczelnik Wydziału - Beata Zubik

parter, pokój nr 13, tel. 75-77-59-910


Księgowość i windykacja podatku od nieruchomości osoby fizyczne oraz podatku rolnego i leśnego

parter, pokój nr 10, tel. 75-77-59-928


Wydawanie zaświadczeń o zaległościach podatkowych

parter, pokój nr 10, tel. 75-77-59-928


Księgowość i windykacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia, czynszu dzierżawnego, sprzedaży kredytowej

parter, pokój nr 10, tel. 75-77-59-912

 

 • podatek od nieruchomości - osoby fizyczne tel. 75-77-59-907
 • podatek rolny, leśny - osoby fizyczne i prawne tel. 75-77-59-907
 • wydawanie zaświadczeń o dochodowości z gospodarstwa rolnego tel. 75-77-59-907
 • podatek od nieruchomości - osoby prawne tel. 75-77-59- 911
 • podania w sprawie umorzenia, odroczenia, rozłożenia  na raty należności z tytułu podatków i opłat lokalnych tel. 75-77-59-911
 • pomoc publiczna tel. 75-77-59-911
 • hipoteki ustawowe tel. 75-77-59-911
 • podatek od środków transportowych tel. 75-77-59-911
 • opłata skarbowa tel. 75-77-59-911
 • opłata od posiadania psa tel. 75-77-59- 911
 • opłata targowa tel. 75-77-59-911
 • księgowanie i windykacja mandatów kredytowych tel. 75-77-59-911
 • ewidencja działalności gospodarczej tel. 75-77-59-930 lub 75-77-59-931
 • czynsze - MZGM "w likwidacji" tel. 75-77-59-907Konto bankowe do dokonywania wypłat z tytułu podatków i opłat lokalnych

Bank PKO S.A.
86 1240 3464 1111 0010 6448 8360


E-mail

podatki[@]zgorzelec.com

Do zadań Wydziału Podatków i Opłat należy między innymi:

 

 

 • prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz niepodatkowych należności pieniężnych:
  • składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne,
  • składanie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych przez osoby fizyczne,
  • składanie deklaracji na podatek rolny przez osoby prawne,
  • składanie informacji na podatek rolny przez osoby  fizyczne,
  • składanie deklaracji na podatek leśny przez osoby prawne,
  • składanie informacji na podatek leśny przez osoby fizyczne,
  • składanie deklaracji na podatek od środków transportowych.
 • prowadzenie spraw w zakresie należności podatkowych, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody podatkowe budżetu miasta;
 • prowadzenie spraw w zakresie przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec i Skarbu Państwa  w zamian za zaległości podatkowe;
 • windykacja należności podatkowych;
 • windykacja niepodatkowych należności pieniężnych;
 • prowadzenie ewidencji księgowej należnych i pobranych podatków, opłat oraz niepodatkowych należności pieniężnych;  
 • prowadzenie nadzoru i kontroli w zakresie powszechności opodatkowania;
 • analiza zaległości podatkowych;
 • rozliczanie inkasentów podatków i opłat;
 • uzgadnianie obrotów kasowych związanych z przyjmowaniem wpłat gotówką i z dokonywaniem zwrotów podatnikom za pośrednictwem kasy urzędu;
 • wydawanie zaświadczeń zgodnie z ordynacją podatkową oraz zaświadczeń w sprawach do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej na podstawie ewidencji księgowej;
 • załatwianie wniosków przedsiębiorców w sprawie ulg podatkowych zgodnie z ustawą o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, wydanych na jej podstawie rozporządzeń oraz na podstawie programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców.
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej;
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą detaliczną, podawaniem i spożywaniem napojów alkoholowych;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem obiektów hotelarskich,
 • prowadzenie Lokalnego  Okienka Przedsiębiorczości;
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla producentów rolnych;
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami;
 • prowadzenie spraw po zlikwidowanym Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej;
 • realizacja następujących zadań na czas kryzysu i wojny:
  • organizacja przedsięwzięć związanych z rozdzielnictwem i dystrybucją towarów przeznaczonych dla ludności miasta oraz zaopatrzeniem sił zbrojnych w artykuły żywnościowe,
  • organizacja zaopatrzenia poszkodowanej i ewakuowanej ludności,
  • udział w opracowaniu raportu końcowego i planu odbudowy.

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury

Wydział przyjmuje interesantów:
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w piątki od 7:30 do 14:00

Naczelnik Wydziału –  Karolina Jakubowska

I piętro, pokój nr 07, tel. (075) 77-52-051, (075) 77-56-384


E-mail

 • k.jakubowska[@]zgorzelec.com
 • a.walotka[@]zgorzelec.com
 • a.lipniacka[@]zgorzelec.com

Bezpłatna infolinia 0 800 136 700


Do zadań Wydziału Gospodarki Przestrzennej  i Architektury należy między innymi:   

 • prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i zatwierdzaniem studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i zatwierdzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta;
 • prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • przeprowadzanie analizy skutków uchwalenia i zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • przygotowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości w zakresie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • opracowywanie projektu Gminnego Programu Opieki nad zabytkami i realizacja Programu;
 • przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku jej zbycia;
 • realizacja polityki przestrzennej na terenie miasta Zgorzelec;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji  na prace  konserwatorskie , restauratorskie  lub roboty budowlane  przy      zabytku  wpisanym do rejestru zabytków;
 • prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic, placów i skwerów;
 • prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy prawo budowlane;
 • realizacja następujących zadań na czas kryzysu i wojny:
  • realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków oraz prowadzenie ewidencji obiektów zdewastowanych i uszkodzonych wskutek klęski żywiołowej lub działań wojennych,
  • przekazywanie Siłom Zbrojnym obiektów na potrzeby zakwaterowania przejściowego,
  • podejmowanie przedsięwzięć minimalizujących  straty w zasobach nieruchomości powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub działań wojennych,
  • udział w opracowaniu raportu końcowego i planu odbudowy,
  • realizacja zadań operacyjnych.
Informatyk

Zgorzelec

ul. Domańskiego 7

pok. 312 – III piętro

tel. 77-56-986

 

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Bezpłatna Infolinia 0 800 136 700

 

Do zadań Informatyka należy:

 • realizacja założeń polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych eksploatowanych w  urzędzie;
 • zapewnienie ciągłości i sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych;
 • wdrażanie i rozwój systemów informatycznych urzędu;
 • zabezpieczenie danych w postaci elektronicznej należących do zasobów urzędu;
 • gospodarowanie sprzętem oraz siecią komputerową w urzędzie;
 • koordynacja prac związanych z funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej;
 • realizacja zadań operacyjnych na czas kryzysu i wojny.

reklama

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Wicej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/